Lista skrótów używanych w bankowych transferach funduszy

IBAN Międzynarodowy Numer Konta Bankowego
Międzynarodowy Numer Konta Bankowego jest unikalnym identyfikatorem, który pomaga bankom w automatycznym przetwarzaniu płatności między dwiema osobami. IBAN zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat właściciela konta bankowego, takie jak numer konta, informacje dotyczące banku i oddziału oraz kod kraju. Mimo iż ujednolicona długość nie została ustalona dla krajów SEPA, IBAN nie może składać się z więcej niż 34 znaków. Nie mniej jednak większość państw ustala różne długości. Nasz weryfikator automatycznie wykrywa kraj oraz długość IBAN, tak by przeprowadzić poprawną walidację.
BBAN Podstawowy Numer Konta Bankowego
BBAN to skrót dla Podstawowego Numeru Konta Bankowego. Reprezentuje on numer konta bankowego właściwy dla danego kraju. BBAN funkcjonuje jako ostatnia część numeru IBAN, podczas przeprowadzania międzynarodowych transferów funduszy. Każde państwo posiada odpowiednie dla siebie format BBAN oraz długość zgodne z lokalnie obowiązującymi standardami. Obecnie nie występują wspólne standardy europejskie lub inne, które by ujednolicałyby BBAN. Właśnie z tego powodu został wprowadzony IBAN, który pomógł w procesie standaryzacji międzynarodowych transferów bankowych.
BIC Kod Identyfikacyjny Banku
Kod Identyfikacyjny Banku jest międzynarodowym kodem, który jest używany przez banki podczas transakcji finansowych. Każdy bank posiada swój unikalny BIC. Dzięki temu europejskie oraz międzynarodowe zlecenia płatności automatycznie docierają do odpowiedniego banku i oddziału. BIC zwany jest również adresem SWIFT lub kodem SWIFT. BIC może składać się z 8 lub 11 znaków w zależności od tego, czy zapewnia informacje na temat oddziału.
SEPA Jednolity Obszar Płatniczy w Euro
Ten unikalny obszar płatniczy euro ustanawia zintegrowany rynek europejski dla narzędzi płatniczych. Zadaniem SEPA jest zapewnić, że płatności w ramach Europy będą odbywać się w prosty i efektywny sposób, tak jak ma to miejsce w przypadku transferów wewnątrzkrajowych.
ECB Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Centralny jest głównym podmiotem bankowym dla strefy Euro. Jest odpowiedzialny za walutę Euro w Unii Europejskiej. Głównym zadaniem ECB jest podtrzymanie siły nabywczej waluty euro, tak więc jej stabilności cenowej, w strefie euro. W skład strefy euro wchodzi 17 państw członkowskich Unii Europejskiej, które korzystają z euro od 1999 roku.
SWIFT Stowarzyszenie dla Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej
patrz BIC
SCT Przelew Środków za Pośrednictwem SEPA
TPrzelew Środków SEPA został wprowadzony przez Europejską Radę Płatniczą (patrz EPC) na początku 2008 roku. Określany jest mianem schematu płatności lub zbiorem zasad dotyczących transferów funduszy pomiędzy bankami mieszczącymi się w granicach Unii Europejskiej. SCT (zwany w Belgii "Transferem Europejskim") ma na celu zastąpienie wszelkiego rodzaju systemów płatności wyrażanych w euro na terenie Europy, tyczy się to zarówno systemów krajowych, jak i międzynarodowych.
SDD Polecenie Pobrania SEPA
Polecenie Pobrania SEPA (zwane w Belgii "Europejskim Poleceniem Pobrania") jest protokołem płatniczym definiującym zbiór zasad dla odpowiednich płatności pomiędzy bankami w strefie euro. Rdzeń SDD, tak jak każdy inny schemat polecenia pobrania, bazuje na następującej koncepcji: "Żądam pieniędzy od drugiej osoby, za jej wcześniejszą zgodą, oraz pobrania ich dla siebie". Płatnik oraz odbiorca muszą posiadać konta obsługiwane przez dostawcę usług płatniczych (PSP) w ramach SEPA.
PSD Dyrektywa dla Usług Płatniczych
Dyrektywa dla Usług Płatniczych została wprowadzona w 2007 roku jako zbiór regulacji prawnych, które mają na celu zdefiniowanie usług płatniczych oraz dostawców tego typu usług na terenie Unii Europejskiej. Jej główne założenia to ułatwienie rozwoju Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (SEPA), regulacja instytucji płatniczych, zapewnienie przejrzystości płatniczych oraz zwiększenie konkurencyjności.
ACH Zautomatyzowana Izba Rozliczeniowa
ACH jest typem sieci elektronicznych transferów pieniężnych, która jest używana w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak SWIFT w Europie, ACH zapewnia międzybankowe rozliczenia transakcji obciążeniowych i uznaniowych. Elektroniczna sieć ACH pomaga bankom oraz instytucjom finansowym w wymianie informacji między sobą.
CSM Mechanizm Rozliczeń i Rozrachunku
Mechanizm Rozliczeń i Rozrachunku jest zbiorem przepisów regulujących metody handlu. Niniejsze dyrektywy regulują standardy sposobów przesyłania środków pieniężnych oraz wiadomości pomiędzy dostawcami usług płatniczych.
PEACH Europejska Zautomatyzowana Izba Rozliczeniowa
Europejska Zautomatyzowana Izba Rozliczeniowa (PE-ACH) jest ACH, która jest w stanie rozliczyć uznaniowe oraz obciążeniowe transfery SEPA w ramach strefy euro. PEACH to również platforma biznesowa dostarczająca narzędzia płatności detalicznych w euro oraz podstawowe powiązane z nimi usługi, regulowana przez ustawy rządowe i praktyki płatnicze, oraz wspierana przez niezbędne platformy techniczne.
EBA Stowarzyszenie Bankowości Euro
Założone w Paryżu w 1985 roku przez 18 komercyjnych banków oraz Europejski Bank Inwestycyjny, EBA stanowi forum przemysłowe dla europejskich podmiotów płatniczych, zrzeszające ponad 200 banków i organizacji członkowskich. Stowarzyszenie Bankowości Euro jest jedną z głównych instytucji, które przyczyniły się do powstania i rozwoju SEPA.
EPC Europejska Rada ds. Płatności
Europejskie ciało decyzyjne w obszarze płatności. Koordynuje wszystkie czynności, prowadzące do ustanowienia standardu SEPA.
BACS Automatyczny System Rozliczeń Międzybankowych
BACS jest nazwą skróconą Automatycznego Systemu Rozliczeń Międzybankowych. Jest to jedna z brytyjskich usług transferowych, która jest wykorzystywana do przetwarzania elektronicznych transakcji i transferów. Większość rzeczy przetwarzanych przez system BACS to bezpośrednie obciążenia i uznania. Bezpośrednie obciążenie jest instrukcją udzieloną bankowi przez właściciela konta, która upoważnia firmę do pobrania określonych ilości środków. Obciążenia Bezpośrednie są wykorzystywane w celu zapewnienia regularnych płatności w bezpieczny i wydajny sposób. Należą one do grona najpopularniejszych transakcji na świecie. Uznania bezpośrednie są dokładnym przeciwieństwem bezpośrednich obciążeń, najczęściej wykorzystuje się je do przelewania pensji na konta bankowe pracowników. Do niedawna BACS należał do czołówki systemów obsługujących płatności offline oraz dokonywanych za pośrednictwem telefonu. Jednakże usługa taka została wprowadzona przez system Płatności Faster. Powodem tego jest efektywność Płatności Faster, które są przetwarzane niemalże natychmiastowo. Co więcej, są egzekwowane o dowolnej porze dnia przez 365 dni w roku. Dla porównania przetworzenie płatności BACS trwa minimalnie 3 dni robocze. Niektóre konta nie dopuszczają użycia płatności faster, tak więc w takich przypadkach klienci muszą polegać na BACS.
CHAPS Zautomatyzowany System Płatności Izby Rozliczeniowej
Jak zapewne się domyślasz, CHAPS jest nazwą skróconą Zautomatyzowanego Systemu Płatności Izby Rozliczeniowej, nie mniej jednak mało kto odnosi się do niego, używając pełnej nazwy. CHAPS to kolejny system przetwarzania płatności w Wielkiej Brytanii. Mimo iż każdy może skorzystać z CHAPS, najczęściej jest używany w transakcjach biznesowych, które dotyczą dużych sum pieniędzy. Korzystanie z CHAPS wiąże się z obciążeniem rzędu 25 - 30. Transfery CHAPS są zazwyczaj przetwarzane w przeciągu dnia, używa się ich powszechnie podczas zakupu posiadłości, gdzie prawnicy korzystają z tego systemu, by przetransferować środki pomiędzy kontami bankowymi stron zaangażowanych. CHAPS jest wykorzystywany również przy innych, wielkoformatowych płatnościach. Tak jak wspomniano wcześniej, CHAPS jest używany do transferów międzybankowych; jest wykorzystywany do tego celu kilka razy dziennie. W celu dokonania płatności za pośrednictwem CHAPS, osoba przeważnie musi odwiedzić swój oddział banku z dokumentem tożsamości. Przed wykonaniem płatności CHAPS, warto sprawdzić limit płatności faster dla swojego banku. Na ogół Płatności Faster mogą zostać wykorzystane do przelania środków do 100,000, ponadto są natychmiastowe i nic nie kosztują. Ma to zastosowanie w przypadku użytkowników prywatnych (w przeciwieństwie do firm i organizacji).
FPS Brytyjski System Płatności Faster
Tak jak wspomniano wcześniej, usługa Płatności Faster pozwala wszystkim na dokonanie płatności z niemalże natychmiastowym przetworzeniem i przetransferowaniem funduszy. Jest powszechnie używana przez osoby prywatne do opłacania rachunków, zleceń stałych oraz transferów online. System funkcjonuje od 2008 roku.
C&CC UK Cheque and Credit Clearing
Tak jak wspomniano wcześniej, usługa Płatności Faster pozwala wszystkim na dokonanie płatności z niemalże natychmiastowym przetworzeniem i przetransferowaniem funduszy. Jest powszechnie używana przez osoby prywatne do opłacania rachunków, zleceń stałych oraz transferów online. System funkcjonuje od 2008 roku.
EFT Elektroniczny Transfer Funduszy
Przedstawia sposób, w jaki twoja firma może otrzymać bezpośrednie obciążenie od Wspólnoty Brytyjskiej na konto bankowe twojej firmy. W momencie, gdy się zapiszesz, pieniądze będą docierały na twoje konto szybciej niż kiedykolwiek. EFT jest Szybkie, Bezpieczne, co oznacza, że pieniądze zostaną zaksięgowane na twoim koncie bankowym szybciej, niż drogą pocztową, gdzie występuje potrzeba zdeponowania czeku, po której trzeba długo czekać, aż środki staną się dostępne.
B2B Business to Busines (transakcja pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi)
SCF System Kart SEPA
System Kart SEPA reguluje nadrzędne warunki i zasady, które w momencie wdrożenia ich przez banki, schematy oraz inne strony zainteresowane, pozwolą europejskim klientom używać kart ogólnego przeznaczenia w celu dokonywania płatności oraz wypłat gotówki w walucie euro w strefie SEPA, na prostych zasadach, zbliżonych do płatności wewnątrzkrajowych.
EFTA Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
ECBS Europejski Komitet ds. Standardów Bankowych